پیشگیری ازسوانح وحوادث چهارشنبه پایان سال

تاریخ نامه: 25 اسفند 1392
شماره نامه:
چهارشنبه سوری یکی ازسنت های قدیمی ماایرانیان است که درزمان های گذشته درحدی آتش بازی مختصر درنقاط ازپیش تعیین شده اجرا می گردید و هدف نهایی آن پاکسازی محیط زندگی و برطرف نمودن کدورتها در بین اقوام بود تابه هنگام فرارسیدن عیدنوروز بادلی پاک و به دور ازهرگونه کینه توزی و دشمنی شروع سال جدید راجشن بگیرند.  
اداری  |   

متاسفانه درسالهای اخیر مراسم سنتی وزیبای این شب ،رنگ دیگری به خودگرفته وتبدیل به بازیهای خطرناک باموادمنفجرکردن نارنجک  وترقه تبدیل شده است که میتواندخطرات متعددی رابرای بسیاری ازهموطنان عزیزمان به دنبال داشته باشد.

آیامی دانید که:

هرساله شاهدحوادث تکان دهنده اي ازجمله سوختگی های شدید،ازدست دادن چشم ویاپاره شدن پرده گوش درایام چهارشنبه پایان سال هستیم؟

متاسفانه گروه سنی جوان و نوجوان بیشترین قشرآسیب پذیر دراین نوع حوادث بوده اند.

هشدارهای ایمنی

1-     درصورت مشاهده افرادسودجو که اقدام به فروش مواد آتش زا وخطرناک می نمایند مراتب رابه نیروی انتظامی اطلاع دهید.

2-     هنگام پریدن ازروی آتش ازالبسه گشاد،بزرگ وازنوع آتش گیراستفاده نکنید.

3-     ازریختن بنزین ،نفت وسایر مواد یاانداختن ظروف تحت فشار مانندکپسول ،اسپری،حشره کشها و...برروی آتش خودداری کنید.

4-     ازپرتاب فشفشه ، ترقه،نارنجک و...برروی شاخه درختها وحیاط وبالکن منزل خودداری نمایید.

5-     ازآتش زدن لاستیک، هیزم،کارتن خالی وامثال آنهادرواحدهای مسکونی خودداری نمائید.

6-    موادسوختننی  و آتش زا مانندنفت وامثال آن راازدسترس کودکان دورنموده ومراقبت ونظارت بیشتری به آنهااعمال نمایید.

کمک های فوری

1-     درصورت بروزهرگونه حریق وحادثه خونسردی خودراحفظ کرده وفوراباتلفن 125آتش نشانی و115فوریتهای پزشکی تماس گرفته ومراتب راباذکردقیق نشانی ونوع حادثه اطلاع دهید.

2-     درصورت مواجهه باآتش سوزی ،کنتوربرق وگازراقطع کنید.

3-     درصورت مواجهه بافردی که دچارسوختگی شده ضمن حفظ خونسردی ازمالیدن موادغیربهداشتی مانندخمیردندان ،سیب زمینی و...برروی محل سوختگی خودداری نمایید.

4-     قبل ازترک محل ،ازخاموش شدن کامل آتش اطمینان حاصل نمایید وباقی مانده آن راحتمأ توسط آب ، سردکرده وجمع آوری نمایید.

 

 

 

زهرا حاجیانی – کارشناس آموزش سلامت
   

تعداد بازدید:   ۴
     
 

موارد مرتبط


ارسال نظر
ايميل :     
نام و نام خانوادگی :  
نظر :
 
حروف تصویر بالا :   
 
 

لینک به این صفحه
< >