ارتقاء.سلامت


13 شهريور 1396
کارشناس مسئول سلامت روان شبکه بهداشت ودرمان گناوه:
مهمترین استراتژی ارتقای سلامت روان مردم، جلب مشارکت آنها با اعتمادسازی میان آنان است.

 
 
 
< >