(آگهي جذب نیروی شرکتی سال 1400)

تاریخ نامه: 30 شهريور 1400
شماره نامه: دپ/20/21375
شبکه بهداشت و درمان شهرستان گناوه در نظر دارد براي تأمين نيروهاي مورد نياز خودجهت خدمت در واحدهای تابعه خود بر اساس مجوز صادره تعداد 5 نفر افراد واجدالشرایط را از طریق مصاحبه و پس از طي کردن مراحل گزينش توسط هسته گزینش دانشگاه به صورت قرارداد شرکتی جهت اورژانس 115 شهرستان گناوه از طریق شرکتهای طرف قرارداد دانشگاه به شرح ذيل جذب نمايد.  
اخبار و اطلاعیه های بهداشتی  |   


« بسمه تعالي »
(آگهي جذب نیروی شرکتی سال 1400)

شبکه بهداشت و درمان شهرستان گناوه  در نظر دارد براي تأمين نيروهاي مورد نياز خودجهت خدمت در واحدهای  تابعه خود بر اساس مجوز صادره تعداد 5  نفر افراد واجدالشرایط را از طریق مصاحبه و  پس از طي کردن مراحل گزينش توسط هسته گزینش دانشگاه به صورت قرارداد شرکتی جهت اورژانس 115 شهرستان گناوه  از طریق شرکتهای طرف قرارداد  دانشگاه به شرح ذيل جذب نمايد.

جدول رشته های شغلی مورد نیاز

عنوان شغل    محل جغرافيايي خدمت    تعداد مورد نياز
5   نفر     جنسيت    شرايط احراز از نظر مدرک و رشته تحصيلي    توضيحات
            زن    مرد       
کارشناس فوریت های پزشکی     پایگاه های  اورژانس شهری وروستائی  115گناوه     2 نفر        *    لیسانس  فوریت ها، اتاق عمل ، هوشبری ، پرستاری     در صورت  عدم متقاضی فوریت ها  از سایر رشته های مورد نظر استفاده خواهد شد
کاردان فوریت های پزشکی     پایگاه های  اورژانس شهری وروستائی  115گناوه    2 نفر         *    فوق دیپلم فوریت های پزشکی     در صورت  عدم متقاضی فوریت ها  از سایر رشته های مورد نظر استفاده خواهد شد
تکنسین فوریت های پزشکی     پایگاه های  اورژانس شهری وروستائی  115گناوه    1  نفر        *    دیپلم  بهیاری    

-
1- شرايط عمومي  استخدام
1/1- تدين به دين مبين اسلام يا يکي از اديان رسمي کشور مصرح درقانون اساسي
2/1- داشتن تابعيت ايران
3/1- داشتن کارت پايان خدمت وظيفه عمومي يا معافيت دائم از خدمت (ويژه برادران)
4/1- عدم اعتياد به دخانيات ومواد مخدر و روانگردان
5/1- عدم سابقه محکوميت جزايي موثر
6/1- نداشتن منع استخدام دردستگاه¬هاي دولتي به¬موجب آراي مراجع قانوني
7/1- داوطلبان نبايد مستخدم رسمي، ثابت و پيماني ساير دستگاه¬هاي دولتي و يا بازنشسته و بازخريد خدمت باشند.
8/1- التزام به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
9/1- داشتن سلامت جسماني ورواني وتوانايي براي انجام کاري که براي آن استخدام مي¬شوند بر اساس دستورالعمل مصوب از سوي هيأت امناء


2-    شرايط اختصاصي استخدام:

الف) شرايط سني داوطلبان:
1-    براي ساير مشاغل داشتن حداقل 20 سال برای شغل تکنسین فوریت های پزشکی ( دیپلم بهیاری ) داشتن حداقل 19 سال سن
2-    تبصره: موارد ذيل به شرط ارائه تأييديه هاي معتبر، به حداکثر سن مقرر اضافه خواهد شد:
1/2- جانبازان، آزادگان، فرزندان شهدا، فرزندان جانبازان بيست و پنج درصد و بالاتر و فرزندان آزادگان يک سال اسارت و بالاتر، از شرط حداکثر سن معاف مي باشند.
2/2- ساير مشمولين سهميه 25 درصد و 5 درصد در صورت ثبت نام در آزمون، مکلف به رعايت حداکثر سنهاي اعلام شده در ذيل ميباشند، در غيراين صورت از ادامه فرايند استخدام حذف خواهند شد.

3- شرايط اختصاصي و ضوابط پذيرش مشاغل مربوط به حيطه فوريتهاي پزشکي:
درخصوص مشاغل مذکور علاوه بر شرايط فوق الذکر، داشتن سلامت کامل جسماني و رواني با تاييد طب کار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي نيز الزامي مي باشد.
علاوه بر شرايط مندرج در بندهاي قبلي، برخورداري از شرايط ذيل نيز الزامي ميباشد:
1 - داراي قد 165 سانتي متر و بالاتر.
2- داراي شاخص توده بدني (Body Mass Index) BMI) کمتر از 30 و بيشتر از 19
تبصره : افرادي که BMIآ نها بيشتر از 30 باشد و نسبت به موضوع معترض باشند طبق دستورالعمل اجرايي مربوطه براي انجام"تست بيو الکتريک امپدانس" معرفي مي شوند و تصميم گيري نهايي در خصوص آنها براساس نتايج تست مربوطه صورت ميگيرد.
تذکر: اندازه گيري "قد" و BMI در زمان بررسي مدارک انجام خواهد گرفت و در صورتي که داوطلب هر يک از اين شرايط را احراز ننمايد، از ساير مراحل استخدام از جمله مصاحبه حذف خواهد شد و حق اعتراض نخواهدداشت.
3- دارا بودن گواهينامه رانندگي با آمبولانس ( ب 2 يا پايه دوم)
تبصره: داوطلبان داراي گواهينامه (ب3 ) در صورت قبولي در آزمون، بايستي تعهد محضري مبني بر ارائه اصل گواهينامه (ب 2) يا پايه دوم را تا پايان يک سال پس از تاريخ برگزاري آزمون استخدامي ارائه نمايند. بديهي است در صورت عدم ارائه اصل گواهينامه در مدت تعيين شده استخدام فرد کان لم يکن خواهد شد. (لازم به ذکر است.افراد زير 24 سال چنانچه فاقد گواهينامه مربوطه باشند، در صورت پذیرش  بايستي تعهد محضري مبني براخذ گواهينامه ب 2 تا پايان 24 سالگي ارائه نمايند و در صورت عدم ارائه گواهينامه در زمان مقرر، قبولي آنهاکان لم يکن خواهد شد)
4-    داشتن آمادگي جسماني و مهارتهاي بدني براي امدادرساني سريع و صحيح (بدين منظور از داوطلبان واجد شرايط،آزمون آمادگي جسماني به عمل خواهد آمد.-    افرادي که داراي هريک از شرايط ذيل باشند در اولويت پذيرش قرار دارند:

1- ايثارگران بر اساس بند2/1و2/2 آگهي مربوطه
2- بومي به ترتيب شهرستان

4- نحوه ثبت نام ومدارک مورد نياز
1/4-   متقاضيان واجد شرايط ملزم هستند حداکثر تاپايان وقت اداري مورخه  7 / 7 /1400  مدارک مورد نیاز را به ستاد اورژانس 115 شهرستان گناوه تحویل نمایند .
2/4- مدارک مورد نياز ثبت نام:
- تکميل برگ درخواست شغل
- يک قطعه عکس 4×3
                - تصوير آخرين مدرک تحصيلي
- تصوير کارت ملي
- تصوير شناسنامه به همراه تصوير تمام صفحات آن
- تصوير کارت پايان خدمت نظام وظيفه عمومي يا معافيت دائم (ويژه برادران)
– تصوير مدارک دال بر بومي بودن یا ایثارگری (در خصوص اولويتهاي لازم)
- تصوير سايرمدارک طبق مفاد آگهي حسب ضرورت

3/4- مسئوليت ناشي از عدم رعايت دقيق ضوابط وشرايط اعلام شده درمتن آگهي برعهده داوطلب خواهد بود ودر هر مرحله از مراحل ثبت نام، و جذب محرز شود که داوطلب اطلاعات خلاف داده يا فاقد شرايط مندرج در آگهي است داوطلب از انجام مراحل بعدي محروم خواهد شد، حتي در صورت صدور قرارداد حکم مزبور لغو وبلااثر مي¬گردد.


9- شبکه وشرکت طرف قرارداد هيچ گونه تعهدي جهت تامين غذا و مسکن پذيرفته شدگان ندارد.
 
برگ درخواست شغل شرکتی دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی بوشهر ( اورژانس 115 گناوه )
    1-  نام خانوادگی :    2-  نام :
3-  نام پدر:    4- جنس :     1- مرد              2-  زن
5- تاریخ تولد :       روز                   ماه                سال     6-  محل تولد : استان :       شهرستان :            بخش :
7 -محل سکونت فعلی:       شهرستان :             بخش :
8- شماره شناسنامه :    9- شماره ملی:     10- محل صدورشناسنامه:

11- دین :                            مذهب :          12-وضعیت تأهل:      متأهل             مجرد

13- وضعیت نظام وظیفه :       1- دارای کارت پایان خدمت                2- دارای معافیت قانونی دائم 

14- وضعیت ایثارگری :
1-             جانباز                          درصد جانبازی .................. درصد
2-             رزمنده        (برای حداقل 6 ماه حضور داوطلبانه درجبهه)      مدت حضور درجبهه :     روز         ماه          سال
3-              آزاده         مدت اسارت :       روز          ماه       سال
4-  فرزند وهمسر شهداء:      فرزند           همسر         
5-  فرزند وهمسر جانبازان 25%وبالاتر:           فرزند           همسر     
6-  فرزند وهمسر آزادگان بالای یکسال اسارت:    فرزند           همسر    
7-  فرزند وهمسر رزمنده دارای سابقه حداقل شش ماه حضورداوطلبانه درجبهه:      فرزند           همسر     
8-  فرزند جانبازان زیر25% وآزادگان زیر یکسال اسارت :      فرزند جانباز          فرزندآزاده  
9-  خواهروبرادر شهدا: خواهر           برادر    
10-   فرزند ایثارگر(شهید، جانباز بیست و پنج درصد(25%) و بالاتر، آزاده، اسیر و مفقودالاثر) 
15- سهمیه ها: 1- سهمیه آزاد     2- افراد بومی شهرستان     3- افراد بومی استان   4- فرزند و همسر شهداء   5- فرزند و همسر جانباز بالای 25%   6-  فرزند و همسر جانباز زیر 25%    فرزند رزمنده دارای سابقه حداقل شش ماه حضورداوطلبانه درجبهه
16- آخرین مدرک تحصیلی:     
17- رشته تحصیلی :     معدل:
18-  استان محل تحصیل :                      
19- محل اخذ مدرک .......:    20- تاریخ اخذ مدرک تحصیلی ...... :    /    /       13
21- شغل مورد درخواست :                                22- محل جغرافیایی مورد تقاضا (فقط یک محل)

23- نشانی کامل : محل سکونت :استان ......................................شهرستان ............................................خیابان ...................................................
کوچه ................................پلاک ...............................کدپستی .........................................شماره تلفن ثابت ................................................................
کد شهر ...............................شماره تلفن همراه .....................................
24- شماره تلفن برای تماس ضروری :
اینجانب .............................................. متقاضی شرکت درآزمون شرکتی دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی بوشهر( اورژانس 115 گناوه ) متن آگهی مربوطه را با دقت وبه طور کامل مطالعه وسپس تقاضای فوق را تکمیل نموده ام ومسئولیت صحت کلیه مندرجات آن را به عهده می گیرم .درصورت اثبات خلاف اظهارات اینجانب در هرمقطع زمانی (قبل و بعد از اشتغال ) هر گونه حقی را برای جذب درآن شرکت از خود سلب می نمایم .

25- تاریخ تنظیم فرم :                                                                                                                                                 امضاء و اثرانگشت متقاضی


دریافت فایل پیوست نامه
کلمات کلیدی:
جذب.نیرو.شرکتی     اورژانس115     شبکه.بهداشت.گناوه    

تاریخ بروز رسانی:   3 مهر 1400

تعداد بازدید:   ۲
     
 

موارد مرتبط


ارسال نظر
ايميل :     
نام و نام خانوادگی :  
نظر :
 
حروف تصویر بالا :   
 
 

لینک به این صفحه
< >