زایمان طبیعی بدون درد


1393/4/4 0:0
بافرارسیدن هفته های آخر بارداری دربدن تغییراتی روی می دهد که شما وجنین رابرای زایمان آماده می کند . دراین زمان جنین قادر است به زندگی خود در خارج از رحم ادامه دهد.زمان زایمان لحظه پراضطراب و مهیج برای مادرو خانواده اش میباشد.طبیعت زایمان درد است وعلت اصلی درد زایمان انقباضات رحمی است ولی بسیاری ازمادران جهت جلوگیری ازتحمل دردهای زایمانی عمل سزارین راانتخاب کرده وعوارض ومشکلات آنرا برای خود ونوزاد خود تحمیل می نمایند.سزارین یک عمل جراحی برای زایمان است وهنگامی انجام می شود که زایمان طبیعی خطرساز یاغیرممکن باشد.

زایمان بدون درد

یکی ازروشهای زایمان بدون درد روش استنشاق داروی بی دردی میباشد.دراین روش ازیک گاز به نام آنتونکس استفاده می شود. آنتونکس یکی از موفق ترین روشهای درمان درد حاد به خصوص درزایمان بوده است که آغاز فعال زایمان درمرحله اول زایمان استفاده میگردد.

چگونگی استفاده از گاز آنتونکس درانجام زایمان طبیعی

گاز آنتونکس دریک سیلندر قرار دارد که پس ازعبور ازیک مانومتر فشارشکن که روی سرسیلندر نصب شده است وارد یک شیلنگ شده وپس ارآن وارد یک دریچه وابسته به مصرف می شود وازآنجا وارد ماسک میگردد.

شما زائوی عزیز باید ماسک رامحکم بصورت خود بچسبانید به گونه ای که هوای اتاق ازکناره های ماسک وارد نشود.بینی ودهان بایدکاملا"درداخل ماسک قرارگیرد بلافاصله هنگام شروع دردشماباید ازداخل ماسک نفس عمیق وآهسته بکشیدواین تنفس راتاچندین ثانیه پس ازاتمام دردادامه دهید. معمولا"شما خودتان فواصل انقباضات رحم ودردهای خود راپس ازمدتی کاملا" به خاطر می سپاریدومی توانید حدس بزنید که درد ،حدودا" چندثانیه دیگرشروع می شودبنابراین اگرنمی توانید تانیمه راه شروع درد بعدی تنفس ازماسک راادامه دهید بی دردی بهتری حاصل می شود.

مزایای استفاده ازگاز:

-         زائو فقط آنرا تنفس می کند بدون درداست

-         اثر ضددرد آن به سرعت ظاهر می شود

-         آسیبی به نوزاد داخل رحم نمی رسد

-         عارضه ای ندارد

-         هزینه آن نسبت به سزارین خیلی کمتراست

-         قدرت ضد درد مطلوب دارد

-         پس ازقطع مصرف سریع اثراتش حذف میگردد

-         توسط خود بیمار تجویز وکنترل میگردد

-         نکته 1:  طرز تنفس باید به گونه ای باشد تادم های عمیق وبازدم های آهسته مثل آه کشیدن باشد

-         نکته 2:  هرچه دم عمیق تر وآهسته باشد حداکثر اثر بی دردی نیز سریعتر به دست می آید

-         نکته 3:  درفازدوم زایمان قبل ازهروز زدن باید دو یاسه تنفس عمیق ازداخل ماسک انجام دهید.

-         نکته 4: آنتونکس گاز بی خطر وایمنی است

-         زیرا:

-         الف : روی هوشیاری مادر اثری ندارد

-         ب:روی قدرت انقباض رحم اثری ندارد

-         ج: موجب شلی رحم یاطولانی شدن زایمان نمی شود

-         د: رو ی سیستم قلبی عروقی مادراثری ندارد

-         ه: منجر به کاهش اکسیژن درخون جنین یانوزاد نمی شود

-         توجه: بایدترس وهراس بی مورد اززایمان راازخوددور کنید .

-         به پزشک ومامای خود اعتماد کنید وبه او اجازه دهید درمورد نحوه زایمان شما تصمیم بگیرد .

هرگز به دلیل ترس ازدردزایمان که یک امر طبیعی است سزارین را به زایمان طبیعی ترجیح ندهید.

طیبه دیدار- کارشناس مامایی


دریافت فایل پیوست


   

تاریخ بروز رسانی:   6 امرداد 1398

تعداد بازدید:   ۲


ارسال نظر
ايميل :     
نام و نام خانوادگی :  
نظر :
 
حروف تصویر بالا :   
 
 

< >