امور مالی


_       سرپرست  واحد امور مالی :

_       طبق نامه شماره 6429/1/54/9/پ تاریخ1385 وبا توجه به تبصره یک ماده 9 آئین نامه مالی ومعاملاتی دانشگاههامصوب مرداد ماه 1384 شرح وظایف سرپرست امور مالی با رعایت قوانین ومقررات به شرح ذیل ( بطور خلاصه ) می باشد0

_       تهیه و تدوین صورتهای مالی واحد و نظارت مستمر بر عملیات امور مالی تطبیق کلیه پرداختهابا قوانین وآئین  نامه ومقررات حالم بر دانشگاه وارسال به موقع صورتهای مالی وسایر گزارشات  مدیریتی مورد لزوم به امور مالی

_       هماهنگی در اجرای قوانین ومقررات حالم بر عملیات مالی وحفظ حراست از اسناد ودفاتر مالی

_       پیگیری ونظارت مستمر بر صحت وصول به موقع در آمدها ی واحد

_       حفظ وشناسائی وهم چنین نگهداری حساب اموال – ماشین آلات – تجهیزات- وسایر دارییهای واحد

_       کنترل امضاء اسناد مالی واوراق تعهد آور بر اساس تفویض اختیارات ریاست محترم دانشگاه

_       اجرای کد ینگ وسر فصلهای اعلام شده توسط مدیریت امور مالی دانشگاه

_       اجرای عملیات مالی وتامین اعتبار کلیه پرداختها در چهار چوب بودجه ابلاغی تخصیصی

_       گزارش کتبی به امور مالی در مورد تشخیص پرداخت وجه خلاف قبل از پرداخت

_       واگذاری تنخواه گردان به مامورین خرید

_       نظارت بر اجرای امور محوله به امور مالی وامین اموال

_       مراقبت از پرداخت حقوق ومزایا- اضافه کار – ماموریت – کارانه – پاداشها – حق الزحمه

_       امضاء اسناد ماالی و چک بانکی

 

_       شرح وظائف اداره رسیدگی به حساب ها:

 

_       رسیدگی لیست های حقوقی واحد های تابعه بصورت ماهانه

_       رسیدگی لیست های کارانه  و تطبیق با آئین نامه مذکور

_       رسیدگی لیست های حق التدریس و اضافه کاری حق محرومیت از مطب کارکنان با توجه به مجوز های صادره

_       رسیدگی اسناد سایر فصول و کدهای فرعی و سایر منابع کلیه واحد ها و تطبیق با آئین نامه مالی معاملاتی و بخشنامه ها و موافقت نامه های مربوطه

_       رسیدگی اسناد طرح های عمرانی ملی با قوانین و بخشنامه های مربوطه

_       رسیدگی لیست های دیون و سنوات گذشته

 

_       محاسبه و پرداخت عائله مندی و حق اولاد بازنشستگان و موظفین دانشگاه

_       صدور فیش حقوقی و پرداخت اضافه کار مصوب و صدور فیش حقوقی

_       پرداخت کمک هزینه ازدواج و فوت

_       اصلاحات و کسورات مربوط به بیمه خدمات درمانی

_       تهیه موازنه بازنشستگی

_       اعمال کسورات بر اساس نامه های دریافتی از مراجع قضائی و موسسات مالی

_       شرح وظائف اداره اعتبارات و تعهدات:

 

 

_       تامین اعتبار جهت پرداخت تنخواه، احکام صادره پرسنل و کمک هزینه فوت و ازدواج بر اساس تخصیص اعتبار صادره

_       کنترل سقف وجوه قابل پرداخت بر اساس تخصیص صادره سالیانه

_       کنترل درخواست وجه با اعتبار مصوب و تخصیص اعتبار ابلاغ شده و خزانه

_       آموزش و راهنمایی واحد های تحت پوشش

_       ارائه گزارش عملکرد اداره اعتبارات و گزارش های مالی – اعتباری

_       ثبت کلیه اسناد تنخواه هزینه – دریافتی – علی الحساب – پیش پرداخت و اعتبار اسنادی در رایانه

_       بت و بایگانی تخصیص های جاری اختصاصی – سایر منابع

_       درخواست وجه جاری و اختصاصی و عمرانی در تمام مدت سال مالی

_       تنظیم حساب ها جهت حساب ماهانه و بستن حساب دوره مالی هر سال.

_       تهیه گزارشات ماهانه جهت پرداخت های هر ماه  به ریز فصول و برنامه  

 

 

_       شرح وظایف اداره دفتر داری:

 

_       بایگانی سوابق – بایگانی اسناد

_       ثبت سپرده و تنظیم های بانکی (مزایده – مناقصه – حسن انجام کار)

_       تهیه حساب ها – تهیه صورت مغایرت بانک ها – گزارش پایان ماه

_       ارائه حساب های نهایی ( تفریق بودجه - کنترل تمامی حساب های موجود اعم از جاری، سنواتی ، اختصاصی ، سار منابع ، هدایای خاص)

_       وجوه مصرف نشده – اوراق بهادار – خانه های سازمانی

_       صدور و ارسال چک های صادره به بنک ها و موسسات و غیره

_       ارسال ضمانت نامه ها به بانک ها

 

 

 

 

 


چارت سازمانی امور مالی
Skip Navigation Links.

تعداد بازدید:   ۱


برگشت>>

< >