آموزش سلامت


شرح وظايف :

      اجرای برنامه های ابلاغ شده از طرف واحد آموزش سلامت معاونت بهداشتی دانشگاه 

1.      برنامه ريزی برای انجام نياز سنجی آموزشی براساس اولويت های سلامت شهرستان

2.      طراحی برنامه های آموزشی براساس نتايج حاصل از نيازسنجی آموزشی و و ساير شواهد در شهرستان

3.      برگزاری کارگاههای آموزشی ویژه  کارکنان ستادی وپرسنل مراکزبهداشتی درمانی  و بهورزان شهرستان

4.      ارزشيابی و نظارت  کارگاههای آموزشی بر اساس رعايت استانداردها در فرآيندهاي آموزش سلامت

5.      مشارکت در طراحی و اجرای بسيج های اطلاع رسانی آموزشی در سطح شهرستان

6.      جلب حمايت و همکاری درون بخشی برای پيشبرد برنامه های آموزش و ارتقای سلامت شهرستان

7.      مشارکت در طراحی و اجرای برنامه های جلب حمايت و مشارکت سازمان ها، ادارات و نهادهای دولتی و غيردولتی شهرستان برای پيشبرد اهداف آموزش و ارتقای سلامت

8.      همکاری با رسانه های جمعی شهرستان در طراحی و اجرای برنامه های آموزش سلامت عمومی

9.      مشارکت در ايجاد و توسعه محيط های حامی سلامت (مانند پايگاه های مقاومت بسيج، بيمارستان های مروج سلامت، مدارس مروج سلامت و جوامع ايمن) در شهرستان

10.  مشارکت در طراحی و اجرای برنامه های مرتبط با مناسبت های سلامت در سطح شهرستان

11.  جمع آوری، تحليل، گزارش و بازخورد آمار مربوط به فعاليت های آموزش سلامت مراکز بهداشتی درمانی تابعه

12.  حمايت از توليد و توسعه منابع علمی، رسانه ها و بانک های اطلاعاتی آموزش و ارتقاي سلامت در شهرستان

13.  پایش ازمراکزبهداشتی درمانی وخانه های بهداشت و پسخوراند به آنها

                                                     

 

 

 


چارت سازمانی آموزش سلامت
Skip Navigation Links.

تعداد بازدید:   ۱


برگشت>>

< >