واحد بهداشت محیط و حرفه ای


 

شرح وظایف بهداشت محیط :                                           

1- بهداشت آب و فاضلاب شهری و روستایی (فرمهای 9/6_10/6_11/6_5/6).

الف) انجام آزمایش کلر سنجی . 

ب)  نمونه گیری میکروبی .

پ)  نمونه گیری شیمیایی.

ت) انجام بازدید از تاسیسات آبرسانی وپیگیری شکوائیه ها و مشکلات مربوطه.

ث) برگزاری کلاسهای آموزشی درخصوص بیماریهای منتقله ازطریق آب و راههای پیشگری از آنها.

ج) تشکیل پرونده آب  وبایگانی فرمها وگزارشات مربوطه در آن.

چ)  مستند سازی وثبت گزارش در دفاتر مربوطه.

ح) ارسال آمارهای مربوط به بهداشت آب.

خ) پیگیری خرید وتهیه تجهیزات آزمایشگاهی وسالم سازی (مواد گند زدا )وسایل نمونه برداری وکلر سنجی آب

2- بهداشت استخرهای شنا و شناگاههای ساحلی

الف) تشکیل پرونده بهداشتی برای محلهای فوق.

ب) انجام بازدید از استخرها و شناگاهها.

پ) انجام کلرسنجی و نمونه برداری میکروبی وشیمیایی از آب محلهای فوق.

ت) پی گیری شکوائیه ها و مشکلات موجود در محلهای فوق.

ث) مستند سازی وتهیه گزارش وبایگانی مستندات و فرمها در پرونده مربوط به این محلها.

3- دفع زباله ی شهری و روستایی (فرم 2-9) (امار2-110 نوین) (فرم 4-11).

الف) بازدید از ایستگاه های انتقال  و محل دفع نهایی زباله .

ب) پی گیری شکوائیه های مردمی ومشکلات مربوطه.

پ) مستند سازی و ارسال گزارش های مربوطه (وجود پرونده وبایگانی مستندات).

ت) برگزاری کلاسهای آموزسی برای گروههای هدف در این خصوص .

4- بهداشت مساجد وسایر برنامه های مربوطه (جدول اماری).

الف)هماهنگی با مراکز جهت اجرای کلیه بر نامه های مربوط به بهداشت مساجد

ب)جمع بندی وارسال آمارهای مربوطه

5-بهداشت اماکن بین راهی(13-4).0

الف)بازدید از اماکن بین راهی

ب)تشکیل پرونده وثبت گزارشات بازدید

ج)پیگیری موارد ارجاع به مراجع قضایی

خ)جمع بندی وارسال فرم آماری  مربوطه

6-برنامه کاربرد سموم ومبارزه با ناقلین واتلاف حیوانات ناقل(جدول اماری وفرمهای3/10 و2/10 و7/3)).

الف)برآورد وپیگیری جهت تهیه سموم مورد نیاز

ب)بررسی وکاربرد سموم در مواقع اضطرار

ج)پی گیری تشکیل  جلسات کمیته اتلاف حیوانات ناقل(سگهای ولگرد)

چ) تهیه صورت جلسات وپی گیری مصوبات مربوطه

ح)جمع بندی وارسال آمارهای مربوطه

7-اموزشگاه اصناف(جدول مربوطه).

8-جمع بندی فعالیت های بهداشت محیط (فرم اماری شماره 2).

9-بازدیدازخانه های بهداشت ومراکز بهداشتی درمانی طبق برنامه وتکمیل چک لیست یا تهیه گزارش.

10-انجام سایربرنامه های احتمالی ابلاغیاز طرف حوزه معاونت بهداشتی دانشگاه ومرکز بهداشت و واحد ستادی.

11-اجرای برنامه  های مربوط به طرحهای(نیازهای اساسی توسعه)  ( BDN و CBI) در روستاهای مربوطه.

12- پی گیری  شکوائیه های بهداشتی مردمی و غیره درخصوص کلیه برنامه های فوق.

13-برنامه میانگین روزانه نتایج سنجش آلاینده های هوا طبق (فرم 2-7).

الف)برنامه ریزی ومکاتبه با محیط زیست جهت دریافت اطلاعات روزانه مربوطه

ب) ثبت اطلاعات در سامانه جامع اطلاعات کشوری بهداشت محیط بصورت روزانه

پ) تشکیل پرونده ومستند سازی مربوط به آلاینده های هوا

ت)ارسال نتایج سنجش آلاینده های هوا درحالتهای (هشدار، خطرناک و بحران) به فرمانداری

ث) برگزاری کلاسهای آموزشی جهت همکاران وشهروندان در این خصوص

ج) تشکیل کمیته آلودگی هوا وبرگزاری جلسات مربوطه

چ) شناسایی خانوارهای روستایی استفاده کننده از سوخت جامد(هیزم) جهت پخت و پز

ح) برگزاری کلاسهای آموزشی جهت گروههای هدف جهت تغییر سوخت فوق

خ) هماهنگی  با مسئولین وادارات مربوطه جهت برنامه ریزی وجایگزینی سوخت فسیلی بجای هیزم

د) آموزش به مردم در زمان آلودگی هوا خصوصا" در هنگام ایجاد پدیده ریزگردها

ذ) استخراج شاخصای آلاینده های هوا

14-بازدیدازخانه های بهداشت ومراکزبهداشتی درمانی وکارگاه های بالاتراز(20نفر)وتکمیل چک لیست وگزارش.

15-برگزاری و شرکت در کلیه جلسات اداری واموزشی استانی و شهرستانی و برنامه ریزیهای مربوطه.

16-  پی گیری  شکوائیه های بهداشتی مردمی و غیره درخصوص کلیه برنامه های فوق.

17-برنامه کنترل مواد خوردنی ،آشامیدنی،آرایشی و بهداشتی (فرم4.14) 

18-برنامه کنترل بهداشت اماکن عمومی وتهیه و توزیع مواد غذایی (اماکن مشمول و غیر مشمول فرمهای اماری 1-110فصلی و4.3 و4.4 و4.5 و4.6)

19-برنامه ی طرح ادغام بهداشت مواد غذایی در نظام شبکه روستایی (جدول مربوطه)

20-برنامه طرح تشدید کنترل و نظارت بر مواد غذایی(جدول مربوطه)

21-برنامه بهداشت نانوایها وامور مربوطه (جدول مربوطه)

22-جمع بندی و تجزیه و تحلیل آمار درآمد حاصل از صدورکارتهای معاینه پزشکی و صلاحیت بهداشتی (جدول)

23-برنامه کنترل دخانیات و ترک سیگار (فرم 13)

24-پی گیری معرفی متخلفین به مراجع قضایی (جدول عملکرد قضایی)

25-بازدید از خانه های بهداشت و مراکز بهداشتی درمانی طبق برنامه وتکمیل چک لیست وتهیه گزارش .

26- پی گیری وضعیت بهداشت محیط بیمارستانهاطبق فرم 1/8 .

27-بهداشت محیط مدارس (نمونه برداری ازشیر مدارس طبق جدول مربوطه وفرم 2-109).

28-مراکزکاربرد پرتوهای یونساز-فرم4/110 وآمارپرتوکاران درمراکزپرتوپزشکی –فرم5/12.

29-جمع بندی وارسال عملکرد 6 ماهه واحد ستادی – فرم 3-110 .

30-پی گیری وضعیت بهداشتی مراکزبهداشتی درمانی ومطبهاطبق فرم 2/8 .

31-کلیه برنامه های مربوط به نمک ید دار- سنجش نمکهای مصرفی- نمونه برداری وآزمایشات جوش شیرین و نمکهای تصفیه شده و بدون پروانه- طبق فرمها و جداول مربوطه.

32-برنامه و گزارشات بهداشت محیط در رابطه با بروز طغیانها وبیماریهای منتقله از طریق آب وغذا در مناطق روستایی(فرم مربوطه).

33-برگزاری شورای سلامت و امنیت غذایی وکارگروه سوانح وحوادث شهرستان.

34-امورمربوط به سوانح وحوادث غیر مترقبه و سازماندهی و هماهنگی تیمهای واکنش سریع، ارزیابی ،عملیاتی ومدیریتی در حوادث وبحرانها.

 35_نظارت بر وضعیت بهداشتی وسایط حمل و نقل مواد خوراکی ،آشامیدنی و مسافرت

 

_شرح وظایف بهداشت حرفه ای:

1-برنامه طرح تشدید بهداشت حرفه ای

الف)بر گزاری کارگاه جهت آموزش همکاران

ب)پیگیری و نظارت بر اجرای برنامه توسط نیروهای محیطی .

ج)جمع بندی وارسال آمارهای مربوطه

2-جمع بندی وارسال  آمارهای مربوط به فرمهای آماری (1-111و2-111) بهداشت حرفه ای.

3- جمع بندی وارسال  آمارهای برنامه گزارش دهی بیماری های ناشی ازکار (فرم 3-111).

4-اجرای برنامه طرح بقا (بهداشت قالی بافان).

آلف)شناسایی قالی بافان روستایی

ب)پیگیری معاینات شغلی قالی بافان

ج)پیگیری جذب اعتبارات استانی مربوط به طرح بقا

خ)توزیع اعتبارات مربوطه جهت  بهسازی کارگاههای قالی بافی

د)بازدید وپیگیری جهت صرف اعتبارات در کارگاههای فوق

5-برنامه  بهداشت شغلی کشاورزان

الف)بر گزاری کارگاه جهت آموزش همکاران وشاغلین این بخش

ب)نظارت بر اجرای برنامه توسط همکاران محیطی

ج)جمع بندی وارسال آمارهای مربوطه

6-ارگونومی واجرای فازهای مختلف آن.

الف)بر گزاری کارگاه جهت آموزش همکاران وشاغلین این بخش

ب)نظارت بر اجرای برنامه توسط همکاران محیطی

ح)تهیه گزارش و مستند سازی به وسیله فیلم وعکس جهت برآورد انتظارات برنامه

ج)جمع بندی وارسال آمارهای مربوطه

7-برنامه روشنایی و اندازه گیری آن طبق فرم (t).

الف)بر گزاری کارگاه جهت آموزش همکاران وشاغلین این بخش

ب)نظارت بر اجرای برنامه توسط همکاران محیطی

ح)تهیه گزارش و مستند سازی به وسیله فیلم وعکس جهت برآورد انتظارات برنامه

ج)جمع بندی وارسال آمارهای مربوطه

8-برنامه صدا و جمع بندی گزارشات اندازه گیری آن (جدول).

الف)بر گزاری کارگاه جهت آموزش همکاران وشاغلین این بخش

ب)نظارت بر اجرای برنامه توسط همکاران محیطی

ح)تهیه گزارش و مستند سازی به وسیله فیلم وعکس جهت برآورد انتظارات برنامه

ج)جمع بندی وارسال آمارهای مربوطه

9-برنامه طرح کاهش کنترل سیلیکوزیس و آمارهای مربوطه.

الف)بر گزاری کارگاه جهت آموزش همکاران وشاغلین این بخش

ب)نظارت بر اجرای برنامه توسط همکاران محیطی

ج)تهیه گزارش و مستند سازی جهت برآورد انتظارات برنامه

چ)جمع بندی وارسال آمارهای مربوطه

10- برنامه استرس گرمایی برای شاغلین

11-پیگیری برنامه بهداشت شغلی معدنکاران

12-اجرای برنامه کنترل آزبست در محیط کار

 

چارت سازمانی :

سید عسکر حسینی ( کارشناس مسئول بهداشت محیط و حرفه ای )

سید جلال الدین موسوی فرد (کارشناس بهداشت محیط )

حمید نگهبان ( کارشناس بهداشت محیط )

مجید یزدانی (کارشناس بهداشت حرفه ای )


چارت سازمانی واحد بهداشت محیط و حرفه ای
Skip Navigation Links.

تعداد بازدید:   ۱


برگشت>>

< >