اداره اموال


شرح وظایف کامل و دقیق واحد :

-تحویل وتحول اموال مستعمل واسقاطی

-بررسی حواله انبارودرج درپرونده اموالی

-اختصاص شماره برچسب واالصاق آن به اموال خریداری شده

-تنظیم لیست اموا ل برچسبی هر شش ماه به امور مالی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

-بازدید اموا ل از مراکز بهداشتی ودرمانی وخانه های بهداشت

-تسویه حساب جهت پرسنل

واحد های بالا دست جهت صدور دستورات :

واحد های پایین دست جهت انجام دستورات:


چارت سازمانی اداره اموال
Skip Navigation Links.

تعداد بازدید:   ۱


برگشت>>

< >