گسترش شبکه


_       مسئولیت آمار شهرستان و نظارت بر

_       جمع آوری و جمع بندی آمار ماهیانه ، فصلی و اعلام به استان

_       انجام سرشماری و استخراج جمعیتی

_       برگزاری کمیته آماری شهرستان

_       نظارت بر برنامه رابطین بهداشت

_       ثبت  مرگ و میر شهرستان ونظارت بر برنامه  

_       ثبت برنامه سامانه سلامت ایرانیان و نظارت بر اجرای برنامه

_       نظارت بر وضعیت نیروی انسانی مرکز بهداشت

_       ثبت اطلاعات عمومی ، جمعیتی، ........منطقه تحت پوشش به تفکیک هر محل در نرم افزار

_       برنامه ریزی بازدیدهای ستادی ونظارت بر برنامه ی پایش

_       نظارت بر انجام آموزش بدو خدمت نیروهای جدیدالورود

_       تکثیر و توزیع فرم های آماری و پرونده ای

_       انجام بازدیدهای ستادی از واحدهای محیطی و پایش برنامه های واحد گسترش شبکه

_       نظارت براجرای برنامه پزشک خانواده

_       نظارت بر تجهیزات فنی ، اداری و زیستی مراکز

 


چارت سازمانی گسترش شبکه
Skip Navigation Links.

تعداد بازدید:   ۱


برگشت>>

< >