سلامت خانواده


§        وظايف كارشناس برنامه مادران، مرگ ومیرنوزادی وشنوایی سنجی

§        تهيه برنامه عملياتي ساليانه برنامه مادران

§        نظارت وبازدید مراکز بهداشتی درمانی شهری وروستایی وخانه های بهداشت

§        تجزيه و تحليل و محاسبه شاخصهاي برنامه ماردان

§        آموزش پرسنل جدیدالورود وضمن خدمت (پزشک ،کاردان وبهورز) در زمينه برنامه مادران

§        پیگیری مادران باردار وپس اززایمان پرخطر شهرستان

§        پیگیری مهاجرت مادران باردارداخل وخارج ازشهرستان

§        عضويت در كميته مرگ و مير مادران ومرگ ومیر نوزادی ومرده زایی

§        تشكيل كميته بررسي مرگ و مير مادران و نوزادان

§        درخواست تجهیزات ومکمل های مورد نیاز مراکز، و خانه های بهداشت جهت رفع کمبودها

§        نظارت بر فعالیتهای بخش زایشگاه

§        *شرح وظايف كارشناس برنامه تنظیم خانواده:

§        -تهيه برنامه عملياتي ساليانه برنامه تنظيم خانواده

-        نظارت بر عملكرد پرسنل واحدهاي محيطي در زمينه اجراي صحيح برنامه تنظيم خانواده

§        - جمع بندي آمار ارسالي از مراكز محيطی  و   ارسال آمار به واحد بهداشت خانواده معاونت بهداشتي به صورت فصلي

§        - برنامه ريزي و تنظيم برنامه كارگاهها    و كلاسهاي آموزشي برنامه تنظيم خانواده

§        تهیه و ارسال مطالب آموزشي جهت چاپ در روزنامه هاي محلی

-        برآورد ميزان اقلام  پيشگيري از بارداري مورد نیاز شهرستان بصورت دو ماهه

-        نظارت بر درخواست داروهاي پيشگيري از بارداري مراکزبصورت ماهانه

-        - برنامه ريزي جهت معرفی افراد جهت انجام وازكتومي وتوبکتومی در شهرستانهای مجاور

-        - برآورد حق الزحمه پرسنل گذارنده IUD و فعال در برنامه TL و وازكتومي هر سه ماه

-        برنامه ريزي جهت اجراي ساليانه هفته جهاني تنظيم خانواده

§        شرح وظايف كارشناس برنامه سلامت سالمندان:

§        تهيه و تنظيم برنامه عملياتي ساليانه سلامت سالمندان

-        تهيه و تنظيم گزارش عملكرد برنامه سلامت سالمندان به صورت فصلي و ساليانه

-        تنظيم و هماهنگي جهت اجراي برنامه هاي روز جهاني سالمندان

-        نظارت بر عملکرد واحدهای محیطی در زمینه اجرای برنامه سلامت سالمندان

-        دريافت آمار ارسالي از مراكز و خانه هاي بهداشت و ارسال بصورت شش ماه به استان

-        ارسال پسخوراند در زمينه آمارهاي بررسي شده به مراكز و خانه هاي بهداشت

-        - آموزش پرسنل محيطي، ستادي رابطين متخصص ادارات در زمينه سلامت سالمندان (طبق برنامه عملياتي و يا براساس مناسبتهاي تقويمي(

-        تهیه فرمهای مربوط به آموزش سالمندان (فرمهای آموزش دیده، اطلاعات ماندگار، (

§        شرح وظايف كارشناس برنامه سلامت كودكان و ترویج تغذیه با شیرمادر :

-        تدوین برنامه عملياتي ساليانه كودكان

-        برنامه ريزي و تنظيم كارگاههاي آموزشي برنامه كودكان

-        نظارت بر عملكرد پرسنل واحدهاي محيطي در زمينه اجراي برنامه كودكان (شيرمادر ـ كودك سالم ـ‌ ما نا)

-        دبیر كميته هاي ترویج تغذیه با شيرمادر و مرگ كودكان 59-1 ماهه

-        نظارت و پایش بیمارستان دوستدار کودک

-        تشکیل کمیته تجویز شیر مصنوعی و صدور کوپن شیر مصنوعی

-        ورود اطلاعات مربوط به كودك سالم و مانا در نرم افزار مربوطه

-        ورود اطلاعات مربوط به مرگ كودكان 59-1 ماهه در نرم افزار مربو طه

-        هماهنگی با امور دارویی جهت نظارت بر تهیه و توزیع اقلام دارویی شیر مصنوعی و مکملهای مربوط به برنامه کودکان

                                         

   


چارت سازمانی سلامت خانواده
Skip Navigation Links.

تعداد بازدید:   ۱


برگشت>>

< >