آموزش ضمن خدمت کارکنان


o      _شرح وظایف واحد آموزش ضمن خدمت کارکنان :

o      برنامه ریزی لازم جهت برگزاری دوره ی آموزشی

o      ایجاد تمهیدات لازم جهت فراهم ساختن امکانات مورد نیاز با هماهنگی مسئولین مربوطه

o      هماهنگی با استاد جهت حضور در دوره ی آموزشی

o      اخذ موافقت جهت مجوزهای مالی دوره

o      اطلاع رسانی و گزارش بموقع به مسئولین مربوطه

o      حضور در دوره ی آموزشی به منظور برگزاری صحیح و مطلوب آن

o      شرکت در جلسه آزمون حضوری و غیر حضوری و نظارت بر حسن اجرای ان

o      ارسال اصلاحیه در ارتباط با هرگونه تغییرات در مکان و زمان دوره ی آموزشی و آزمون قبل از اجرای آن

o      تکمیل شناسنامه های آموزشی پرسنل

o      صدور گواهینامه های آموزشی

o      نیاز سنجی آموزشی

o      سایر امور محوله از سوی واحد آموزش


Skip Navigation Links.

تعداد بازدید:   ۱


برگشت>>

< >