امور دارویی


 

      _شرح وظایف امور دارویی:

-        صدور حواله های دارویی جهت مراکز شهری و روستایی و واحدهای مختلف شبکه بهداشت

-        انجام امور فنی و اداری تحت نظر سرپرست شبکه

-        بازرسی از داروخانه های مراکز روستایی و شهری شبکه بهداشت

-        شرکت در کمیته های دارویی و ارائه نظرهای مشورتی در صورت لزوم

-        بازرسی مراکز و موسسات ساخت داروها در صورت لزوم

-        ایجاد هماهنگی در اجرای بررسی های دارویی در سطح شهرستان

-        رسیدگی به درخواست دارویی درمانگاهها و واحدهای مختلف

-        نظارت بر امور فنی و اداری داروخانه های خصوصی و دولتی از طریق بازرسی های منظم  

-        نظارت بر نحوه نگه داری داروها در انبارها

-        کمک در تهیه برنامه های آموزشی جهت تعلیم کارمندان امور دارویی

-        نظارت و کنترل برگ فروش های کارپردازان با اسناد خرید دارو

-        شرکت در کمیسیون های مربوط به امور دارو

-        رسیدگی به کلیه درخواست های رسیده از طرف موسسات جهت تهیه و تحویل دارو

-        رسیدگی به پرونده ها و فاکتورهای دارویی اختصاصی و مواد اولیه جهت ساخت

-        انجام سایر امور مربوطه

-        نظارت در تنظیم بودجه احتیاجات فنی و مصرف اعتبارات پیش بینی شده و اقدامات لازم به منظور تامین احتیاجات فنی واحدهای امور دارو


چارت سازمانی امور دارویی
Skip Navigation Links.

تعداد بازدید:   ۱


برگشت>>

< >