واحد امور دارویی


واحد امور دارویی

واحد امور دارویی یکی از بخشهای شبکه بهداشت و درمان است که همگام با سایر بخش ها در راستای ارتقاء سلامت جامعه تلاش می کند. این مرکز در حال حاضر 6 مرکز بهداشتی درمانی شهری، 5 مرکز بهداشتی درمانی روستایی، 18 خانه بهداشت را تحت پوشش دارویی دارد.

اهداف واحد:

1-    تهیه کلیه داروهای مورد نیاز تمام مراکز تحت پوشش

2-    توزیع داروهای درخواستی مراکز در اسرع وقت

3-    توزیع داروهای بهداشتی و تنظیم خانواده کلیه مراکز و خانه های بهداشت و پایگاههای بهداشتی

4-    نظارت مستمر و پیگیری بر داروخانه های مراکز و خانه های بهداشت

5-    بازرسی از داروخانه های خصوصی شهرستان به صورت دوره ای

6-    رسیدگی به شکایات مردمی/ استعلام ارگان های مختلف(خصوصی، پلیس اماکن، پست) و واحدهای تابعه در زمینه دارو

تهیه دارو:

داروهای این مرکز عمدتا از شرکت های دارویی و جزئی هم از طریق انبار دارویی مرکز بهداشت استان تهیه می گردد.

درخواست های تهیه دارو توسط مسئول امور دارویی به شرکت های دارویی ارسال و شرکت ها داروهای درخواستی مرکز را به انبار دارویی تحویل می نمایند.

داروهای بهداشتی توسط انبار دارویی از انبار دارویی بهداشت استان تحویل گرفته می شود.

توزیع دارو:

توزیع دارو در مراکز بهداشتی درمانی شهری و روستایی هر ماهه بر اساس درخواست های آن ها و با درنظر گرفتن موجودی انبار دارویی بررسی گردیده و سپس حواله انبار در دفتر امور دارویی توسط رایانه صادر می گردد.

داروهای درخواستی مراکز با توجه به جمعیت روستا از یکم تا هفتم هر ماه برای هر یک از مراکز توزیع می گردد.

توزیع داروهای بهداشتی هر ماه سهمیه مراکز بهداشتی درمانی و خانه های بهداشت تحت پوشش آن ها توسط مسئول بهداشت خانواده تنظیم گردیده و تحویل می گردد.

نگه داری داروها:

کلیه داروهایی که از منابع مختلف به انبار دارویی می رسد بر اساس تاریخ انقضاء مصرف آن ها، نوع دارو در قفسه های دارویی چیده شده و داروهای یخچالی در یخچال نگه داری می شوند و در رایانه واحد امور دارویی ثبت می گردند و به همین نحو در مورد داروهای صادره عمل می شود.

نظارت:

نظارت بر داروخانه های تحت پوشش این مرکز از جهت بررسی دفاتر دارویی، موجودی داروها، تاریخ انقضاء مصرف داروها و .... به صورت هر سه ماه یکبار انجام می گیرد.

 

نظارت بر داروخانه های خصوصی شهرستان:

بازرسی از داروخانه های خصوصی شهرستان(6 داروخانه خصوصی) به صورت ماهیانه توسط مسئول اموردارویی انجام می گیرد. نظارت بر داروخانه های ولتی در صورت لزوم در طول سال صورت می گیرد.


چارت سازمانی واحد امور دارویی
Skip Navigation Links.

تعداد بازدید:   ۱


برگشت>>

< >